Privacy

Privacyverklaring HeppieNezz

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee laat HeppieNezz zien dat de gegevens die ontvangen worden in veilige handen zijn.

Contactgegevens:
HeppieNezz
06-41511814
www.heppienezz.net
info@heppienezz.net

Postadres:
IJsvogelhof 26
2289 BP Rijswijk

Namens HeppieNezz is Vanessa Ouwerling-Heel is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via info@heppienezz.net.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HeppieNezz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HeppieNezz verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heppienezz.net , dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HeppieNezz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij/aan u (af) te leveren
 • HeppieNezz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
HeppieNezz verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
 • De uitvoering van de overeenkomst:
  Afhankelijk van het soort overeenkomst dat u aangaat met HeppieNezz hebben wij hiervoor persoonsgegevens nodig. In alle situaties gaat het in eerste instantie om de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zodat er contact mogelijk is. Afhankelijk van het traject en de werkzaamheden, zullen er gegevens in een dossier in een afgesloten kast worden bewaard (aantekeningen, overeenkomst, factuur, offerte) en opgeslagen worden op de met een toegangscode beveiligde computer (facturen, overeenkomst, offerte, plan van aanpak, evaluaties)
  De gegevens zijn te allen tijde in te zien en op te vragen door de cliënt. Deze gegevens worden, indien noodzakelijk, alleen doorgegeven na toestemming van de cliënt.
 • De wettelijke verplichting:
  HeppieNezz verzamelt persoonsgegevens om te voldoen aan de administratieve bewaarplicht en voor de belastingaangifte.
 • Toestemming:
  Deze grondslag is van toepassing op de toestemming die gegeven wordt voor bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven, het vrijwillig aanmelden bij de Social Media pagina’s van HeppieNezz of het zelf plaatsen van berichten op de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

HeppieNezz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HeppieNezz) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HeppieNezz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Dossiers (van cliënten) zullen tot 5 jaar na afloop van het traject worden bewaard. Cliënten kunnen terugkomen en dan is het belangrijk om de gegevens erbij te kunnen pakken. Indien er geen gebruik is gemaakt van een (vervolg) traject, dan zullen de contactgegevens en aantekeningen binnen 1 maand worden vernietigd. Daarnaast zijn er documenten waarvoor een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar is vastgesteld door bijvoorbeeld de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

HeppieNezz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HeppieNezz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de hostingpartij (Strato), de Email Service Provider (Strato), het boekhoudprogramma (E-boekhouden), de bank (Knab) en de administrateur.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HeppieNezz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HeppieNezz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heppienezz.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HeppieNezz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HeppieNezz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vanessa Ouwerling-Heel via info@heppienezz.net .