Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.heppienezz.net, zoals deze beschikbaar is gesteld door HeppieNezz. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Onze website is bedoeld om je te informeren

Alle informatie op onze website is bedoeld om je te informeren. Je kunt de informatie niet beschouwen als persoonlijk advies. Als je een beslissing neemt op basis van deze informatie, doe je dat op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk, als je niet hebt geïnformeerd of de informatie juist is of als je geen advies hebt gevraagd. Wij raden je aan om eerst contact met ons op te nemen.

HeppieNezz streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Als wij op onze website hyperlinks of verwijzingen naar andere sites opnemen, zijn deze bedoeld als informatie. Wij controleren de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen niet continu. HeppieNezz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Wij gaan zorgvuldig om met onze website

Onze website is bedoeld voor het Nederlandse publiek. Wij beheren en onderhouden onze website vanuit Nederland. Het is mogelijk dat onze website niet beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Bezoek je onze website vanuit een ander land dan Nederland? Houd dan rekening met de dan geldende lokale wetgeving.

We doen er alles aan om onze website goed te laten functioneren en 24 uur per dag toegankelijk te houden. We kunnen niet garanderen dat je onze website altijd foutloos en ononderbroken kunt gebruiken. We zijn niet aansprakelijk voor schade als onze website tijdelijk minder goed of niet functioneert.

De inhoud van onze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HeppieNezz is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij HeppieNezz.

Wij zijn niet aansprakelijk

Wij en/of de personen of bedrijven waarmee wij samenwerken, zijn niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze website. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op onze website.

Voor onze website geldt het Nederlands recht

Op onze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse rechter.

Wij kunnen de inhoud van onze website wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij raden je daarom aan regelmatig na te gaan of onze informatie is gewijzigd.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.heppienezz.net op deze pagina.