Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van consultancy, assessments, coaching, training, begeleiding, activiteiten met kinderen of aanverwante werkzaamheden en deze betaalt.
 • De opdrachtnemer: Mevrouw V.D. Ouwerling-Heel namens HeppieNezz.
 • De overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Deze dient door beide partijen ondertekent te zijn.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de opdrachtnemer en zijn directie.

Artikel 2: Aanvang en duur van de overeenkomst.

 • De overeenkomst vangt aan op het moment dat de opdrachtnemer een door de opdrachtgever ondertekend exemplaar van de overeenkomst, met daarbij de algemene voorwaarden, heeft ontvangen.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen de opdrachtnemer en de opdrachtgever te alle tijden de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • De overeenkomst beëindigt automatisch op het moment van overlijden van één van de partijen.
 • In geval van langdurige ziekte van opdrachtnemer zal, in overleg met opdrachtgever, overgegaan kunnen worden tot beëindiging of vervanging. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

 • De opdrachtnemer bepaalt, in overleg met de opdrachtgever de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 • De opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren. Dit betreft werkzaamheden in het kader van medische handelingen.
 • De uitvoering van de overeenkomst wordt na voltooiing van de opdracht geëvalueerd met de opdrachtgever.

Artikel 4: Gegevens van de opdrachtgever en geheimhouding

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van informatie die de opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht. Bij het ontbreken van volledige gegevens/informatie wordt de overeenkomst opgeschort of ontbonden.
 • De opdrachtnemer zorgt voor de verslaglegging van de verrichte handelingen.
 • De opdrachtnemer houdt zich aan de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de opdrachtgever en diens huisgenoten. Zij verstrekt alleen informatie, in overleg met de opdrachtgever, aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor het verloop van de begeleiding.
 • De opdrachtnemer draagt zorg voor het volledig anonimiseren van de onderzoeksresultaten en gegevens. Voorafgaand aan een onderzoek wordt altijd toestemming tot deelname van de opdrachtgever aan het onderzoek gevraagd.

Artikel 5: Veilige werkomgeving

 • In overleg met de opdrachtgever, zorgt de opdrachtnemer voor een goede en veilige werkomgeving. Indien de opdrachtnemer ambulant werkt, wordt er goed gekeken naar de werkplek en of deze geschikt is om de opdracht uit te voeren. Bij niet juiste geschiktheid wordt er door opdrachtnemer naar een passende omgeving gezocht.
 • De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te weigeren om uit te voeren. Bijvoorbeeld medische handelingen, waarvoor opdrachtnemer niet bevoegd is dan wel handelingen die niet overeengekomen zijn in de overeenkomst.

Artikel 6: Honorarium

 • De opdrachtnemer is gerechtigd de tijdsduur van de werkzaamheden te factureren bij de opdrachtgever.
 • De vergoeding, die de opdrachtnemer ontvangt voor de werkzaamheden is gebaseerd op het aantal gefactureerde uren tegen een vooraf vastgesteld uurtarief of een vooraf afgesproken pakketprijs.
 • Het honorarium dient volgens de gemaakte overeenkomst middels een bankoverschrijving te worden voldaan.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht de opdracht niet uit te voering indien tijdige betaling uitblijft.
 • Indien van toepassing zal de opdrachtnemer tevens reiskosten factureren, dit zal van tevoren worden vastgelegd in de overeenkomst.
 • Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7: Betaling en betalingsvoorwaarden

 • De betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient volledig vooraf aan de opdracht, 50% voorafgaand aan de opdracht of volledig achteraf te worden voldaan, afhankelijk van de gemaakte overeenkomst.
 • De betaling dient overgemaakt te worden op rekeningnummer IBAN NL02KNAB0257452516 op naam van HeppieNezz onder vermelding van het factuurnummer.
 • De betaling kan door middel van een zogenoemd ‘tikkie’ plaatsvinden. Dit is een direct verzoek voor betaling die vanuit de opdrachtnemer naar de opdrachtgever via een app op de telefoon wordt verstuurd of door middel van een bankoverschrijving door de opdrachtgever zelf.
 • Bij het niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden door de opdrachtgever, behoudt de opdrachtnemer zich het recht om de werkzaamheden op te schorten, tot het moment dat de openstaande factuurbedragen door de opdrachtgever zijn voldaan.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht om een incassobureau in te schakelen indien opdrachtgever na het verstrijken van de termijn niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

Artikel 8: Annulering/verhindering

 • Het afzeggen van een ingepland contactmoment dient minimaal 24 uur voor een geplande afspraak te gebeuren.
 • Bij het afzeggen van een ingepland contactmoment binnen 24 uur voor de geplande afspraak zal deze worden gefactureerd.
 • Wanneer opdrachtnemer verhinderd is om te komen, zal dit uiterlijk voor 9:00 dezelfde dag aan opdrachtgever melden, indien mogelijk eerder dan de geplande dag.
 • In geval van verhindering door de opdrachtnemer zal de geplande afspraak niet gefactureerd worden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer geeft advies, het opvolgen daarvan is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 • De opdrachtnemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken, tenzij anders overeengekomen.
 • De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook aan personen of zaken door derden veroorzaakt.